Protokoll fra årsmøtet i Sørmarkas venner

 

Møtedato: 17.11.2021,

Møtetidspunkt: kl 19.00

Møtested: Frida Hansens hus, Hillevåg

Det møtte frem 41 medlemmer til årsmøtet.

 

Leder Tor Finn Wersland ønsket velkommen og åpnet møtet.

  1. Godkjenning av innkalling av saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

  1. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen.

Møteleder: Tor Finn Wersland

Referent: Mari Mæland Nilsen

Undertegne protokoll: Kjell Gisle Nilsen og Ingunn Wersland

  1. Gjennomgang og godkjenning av årsmelding.

Tor Finn gav en muntlig oppsummering av hva foreningen har jobbet med i 2020 og så langt i 2021. Grunnet situasjonen med Covid-19 har dette vært en annerledes tid på mange vis. Kafeen er i stor grad vært stengt og det har ikke blitt avholdt et årsmøte før nå. Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.

  1. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2020.

Bente gav en muntlig gjennomgang av regnskapet. Foreningen bruker regnskapsfører og Sigurd kontrollerer. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

 

  1. Innkomne forslag:

-        Ola Dagestad ønsker at navnsettingen i Sørmarka skal diskuteres. Det gjelder særlig stedsnavnet «Hinnaberget», som både står på skilt i Sørmarka og på kartet. Han har vokst opp i området og er ikke kjent med dette navnet. Han har også diskutert dette med andre som er vokst opp i området. Han lurer derfor på hvor navnet kommer fra, samt hvem som avgjør hva de ulike stedene skal hete. Jørg E. Waula kommentert at det er Statens Kartverk som avgjør hva de ulike stedene skal hete.

-        Kjell Gisle Nilsen og Ole Gabriel Birkeland hadde følgende innspill til årsmøtet (presentert muntlig av Kjell Gisle Nilsen på møtet og oppsummert i e-post av Ole Gabriel Birkeland i etterkant):

«Sørmarka har de siste 10-årene utviklet og endret seg voldsomt - - begrepet favner minst fra Lille-Ullandhaug i nord til Hinna-marka i sør, og fra Stavanger Universitetsområde/nye SUS i vest til Åsen/Hillevåg i øst.

Sørmarkas Venner har gjennomgått tilsvarende endring - - fra stiftelsen i november 1997 (med skog-rydding, bosshenting, sti-vedlikehold, osv i skogen) som et prisverdig og nødvendig supplement til det Stavanger Kommune evnet å komme over, og til  dagens aktiviteter som også inkluderer lokalpolitikk.  Sørmarkas Venner betraktes i dag som høringsorgan i politiske prosesser som omhandler «Sørmarkas vel».  F.eks ble foreningens arbeid med å forhindre at ny sykkelbane ble lagt i Sørmarka kronet med suksess da Stavanger Kommunestyre i møtet 25.10.2021 forkastet sykkelbanen.  Tilsvarende er oppslaget i Stavanger Aftenblad 17.11.2021 et eksempel på fornuftig og betimelig engasjement for Sørmarkas Venner.  Mange flere eksempler finnes.

I lys av observerte endringer i gjøren og laden for Sørmarkas Venner må foreningen se på egne vedtekter, justere disse der det trengs og få med i vedtektene henvisning til et klart og tydelig kart over arealene Sørmarkas Venner «representerer».

Uten slike oppdaterte vedtekter med kart bør ikke Sørmarkas Venners representanter uttale seg om noe som helst angående «Sørmarka».  Det blir for vidt begrep å bruke - - særlig i en kommende diskusjon om en «marka-grense», hva nå det kommer til å innebære!

Stavanger trenger Sørmarkas Venner, Sørmarkas Venner må støttes av så mange som mulig, og absolutt ingen er tjent med at Sørmarkas Venner får Uvenner, verken nå eller i framtiden. 

 

I sum:

I lys av observerte endringer i og med Sørmarka, og i endringer i gjøren og laden for Sørmarkas Venner, må foreningen se på egne vedtekter, justere disse der det trengs og få med i vedtektene henvisning til et klart og tydelig kart over arealene Sørmarkas Venner

snakker om og «representerer».

 

-        Tor Finn Wersland responderte med å gi litt mer informasjon om området.

-        Alf Egil Krohn kommenterte at vedtektene ble endret for 4 år siden. Bør muligens oppdateres på hjemmesiden? Evnt. endring av vedtekter vil bli tatt opp på første styremøte.

-        Ingvild Hovland, som er ansatt som ny skogforvalter i Stavanger kommune, presenterte seg og fortalte at vern og sikring er en politisk prosess, og ikke noe Stavanger kommune kan bestemme alene. Politikerne har allerede hatt en runde der de har sett på de ulike mulighetene som finnes, men det vil komme nye politiske runder på dette etter hvert. Hun presiserer at det er viktig at grunneierne og Sørmarkas Venner sender inn sine innspill når saken legges ut på høring.

 

  1. Valg

Valget ble ledet av Reidar Åserød, den ene av valgkomiteens medlemmer. I tråd med valgkomiteens forslag ga valget følgende resultat (enstemmig vedtatt):

Leder – Tor Finn Wersland – gjenvalgt.

Sekretær – Rolf Helstrup gir seg, May Brit Oppistov overtar vervet.

Vararepresentanter – Petter Larsen gir seg, Agnar Mikalsen og Sigurd Vesthovde overtar som nye vararepresentanter.

Resten av styret var ikke på valg.

Valgkomiteen: Reidar Åserød og Magne Nilsen ble gjenvalgt.

 

Medlemmene ble servert tapas, mineralvann og kaffe.