Dyreliv
i
Sørmarka

 

Salamanderen

Kaninene

Rådyr

Ugler

 

SALAMANDEREN I SØRMARKA

Liten salamander hann

Bestanden av Liten Salamander (Triturus vulgaris) i Sørmarka ser til å være ganske stabil.

Det er dammen på "Hinna berget" som har vist seg å ha de beste levevilkårene. Her er det godt tilsig av vann året rundt, dammen har heller ikke tørket ut selv om det de siste 2 år har vært meget tørre for-sommre, at vannstanden er noenlunde stabil er avgjørende for at salamanderen skal kunne yngle.

Den nord-østre delen av denne dammen ble renovert med gravemaskin vinteren for vel 3 år siden, noe som må sies å ha forbedret leveforholdene i denne dammen.

 

Et stort problem for amfibiearter som salamanderen tilhører er gjengroing av dammer de lever og yngler i deler av året. Slike dammer er ofte næringsrike og har derfor stor tilvekst av organisk materiale.

Dette innebærer gjerne mye planter som på sikt fyller dem med organisk masse og at dammen blir helt eller delvis gjengrodd. Nærstående trær kan også føre til for mye skygge og dermed dårlig lysforhold/vanntemperatur.

 

I "gamle dager" ble ofte slike mindre dammer og tilhørende bekker utbedret og vedlikeholdt av gårdeier da bonden brukte vannet i disse som drikkekilde for kyr og sau, denne "tradisjonen" er ikke lengre i hevd.

Det er derfor viktig at vedlikehold av eksisterende dammer og bekker gjøres, like naturlig som vi foretar skogskjødsel i Sørmarka.

 

Salamanderen overvintrer på land (ofte mange sammen) på frostfrie plasser som for eksempel under trerøtter/steiner og i kvist/jordhauger i opptil 1 km fra vanndammer, i løpet av April måned trekker

de voksne individene til vann (ofte til dammen de selv er født) og blir dagaktive. (når de lever på land er de nattaktive, spesielt på fuktige dager)  

Hunnen legger 200-300 egg enkeltvis på røtter/greiner (under vann)samt på vannplanter. Eggene er klebrige slik at det er lett for hunnen å brette for eksempel et vannblad over hvert egg for å beskytte det. Eggleggingen starter som regel i mai og varer i 3-4 uker. De små salamanderlarvene blir til salamanderunger i løpet av september-oktober og kryper da på land.

Salamanderne lever 2-4 år på land før de blir kjønnsmodne. Da søker de seg tilbake til en dam for å formere seg.

 

Salamanderen lever av hvirvelløse dyr som mark, snegler og larver på land, i vann spiser den mygglarver, små krepsdyr og mark .

 

For å sikre en levedyktig bestand bør det være minst være 3-4 dammer i et område som Sørmarka, spesielt er det viktig at disse ikke tørker helt ut om sommeren. Dette målet bør inn i den langsiktige skjødselplanen for området.

 

KUDAMMEN

I hundelufteområdet i Sørmarka ligger også den såkalte "Kudammen "denne ble renovert vinteren 2007 samtidig som det ble felt en del trær rundt for å bedre lysforholdene. I vår og sommersesongen 2009 er det registrert at dammen så å si daglig blir brukt til "hundebading" Dvs at hundeeiere kaster pinner uti dammen for at hunden skal svømme uti å hente denne, derfor har vannet vært veldig grumset på grunn av dette.

At en hund noen ganger bader i en slik dam skal normalt ikke by på problemer for amfibier, men her skjer dette daglig og er derfor ikke gunstig.

Enten må dammen gjerdes inn, ellers så må andre tiltak iverksettes. 

 

Geir Tore Leikvoll

Sørmarkas venner